Η Εταιρεία
Η νέα μας ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη σύντομα!
Νέο: Επισκεφθείτε τη νέα μας ηλεκτρονική πλατφόρμα με εφαρμογές διαχείρισης νερού (wPRISMA, wPOLIS).

Η ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και του Περιβάλλοντος με μελέτες, παροχή υπηρεσιών συμβούλου και έρευνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση λυμάτων και στερεών αποβλήτων.

Η εκτεταμένη εμπειρία, η εξειδικευμένη γνώση και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των στελεχών και συνεργατών της ΕΜΒΗΣ αποτελούν εγγύηση για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και για ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση του εκάστοτε αντικειμένου. Η παράλληλη ερευνητική δραστηριότητα των στελεχών της ΕΜΒΗΣ προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης για όλες τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας και την εφαρμογή σύγχρονων και συχνά καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων σε προβλήματα εφαρμογής.

Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στην εκπόνηση Μελετών και στην παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, και παράλληλα θα αποτελεί πρότυπο για τα δεδομένα της Ελλάδας στον τομέα της.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 που αφορά: Εκπόνηση Μελετών, Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, Τεχνική Υποστήριξη και Λειτουργία έργων, Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Λογισμικού.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται στην προσπάθεια για εκτέλεση άρτιων τεχνικά έργων, στην απόλυτη ικανοποίηση των Νομοθετικών Απαιτήσεων, στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων, στην πρόληψη για ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των έργων, και στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ: διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων, μείωση του κόστους υλοποίησης Μελετών και Έργων, διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

© Copyright 2006-2010 ΕΜΒΗΣ Α.Ε.   |   Οικονομικά Στοιχεία   |   Όροι Χρήσης
εταιρεία | πρόσωπα | δραστηριότητες | έρευνα | δημοσιεύσεις | ειδήσεις | σύνδεσμοι